• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

    นิสิตอัญมณี ฝีมือเยี่ยมผ่านเข้ารอบการประกวดผลงานออกแบบระดับประเทศ


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์ เถาว์วงษา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบเครื่องประดับ นำนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะอัญมณี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ๓ วัน ๒ คืน ในหลักสูตร “ออกแบบสร้างสรรค์-ทันเทรนด์โลก” ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก จัด โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมส่งผลงานออกแบบเข้าประกวด ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ส่งผลให้ นางสาวอรปรียา เกิดสว่าง และนายศุภกฤต พรมมา ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมอบรมใน โครงการ “ออกแบบสร้างสรรค์-ทันเทรนด์โลก” ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก จัด โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์แฟชั่นหน้าร้านค้า (Visual Merchandise) จากประสบการณ์จริงในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับ น้องนิสิต คณะอัญมณี ที่ได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่รู้จัก และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 26/09/2017 เวลา 15:06:21 น. อ่าน: 467 ครั้ง