• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

    การบรรยายและทดลองใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด


    คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการบรรยายและทดลองใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) “Hitachi” tabletop รุ่น TM3030plus ประกอบ EDS Oxford รุ่น AztecOne เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ (L504) และ ห้องเรียน (L509) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยรับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย ก่อนวิทยากรมากความสามารถ คุณสกุล โชติธนศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทฯ จะบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ทั้งนี้ยังมีการนำชิ้นงานมาทดลองใช้กับเครื่อง SEM อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงพื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และเครื่องมือประกอบการวิเคราะห์ธาตุ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 17/03/2017 เวลา 14:38:12 น. อ่าน: 502 ครั้ง