• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

    ดร.ณัฐพล วิทยากร เรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่าน (TEM) ฯ


    ดร.ณัฐพล ชมแสง อาจารย์ประจำสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่าน (TEM) ให้ความรู้กับ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หน่วยวิจัยวัสดุขั้นสูง อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 06/06/2016 เวลา 15:57:40 น. อ่าน: 411 ครั้ง