• จดหมายข่าว คณะอัญมณี : คณะอัญมณี

    จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗


    ด้วยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยจากภาครัฐ เรื่อง “เทคโนโลยีการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าพลอย” ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และได้เชิญอาจารย์สายสมร นิยมสรวญ และอาจารย์ภูวดล วรรธนะชัยแสง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตที่เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อในการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยเทคนิค Ion Implantation และการเคลือบผิวอัญมณีด้วยอลูมิเนียมออกไซด์ ด้วยวิธี PE-ALD


    วันที่: 16/09/2014 เวลา 14:31:41 น. อ่าน: 441 ครั้ง