กยศ./กรอ.


ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ  • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

  • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

  • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  • ประกาศกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน สำหรับนิสิต (กรอ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  • มาตรการและปรับหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมกองทุน กยศ. ใหม่ โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๕๘