ทุนส่งเสริมการศึกษา


นางสาวอำภา ชัยเสนา
(คณะอัญมณี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์ ampha@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๗นางสาวกนกวรรณ ทองนพคุณ
(คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์ kanokwant@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๖นางสาวสุรีย์รัตน์ สุขเจริญ
(คณะเทคโนโลยีทางทะเล)

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อีเมล์ sureeratsu@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๕ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉิน ไทยช่วยไทยในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย กองทุนภูมิพล ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย กองทุนสิรินธร ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๘๕/๒๕๕๙ เรื่อง ลำดับรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมทุนการศึกษา ปี ๒๕๕๙
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๐๑/๒๕๕๙ ส่งประกาศ เรื่อง ลำดับรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตจันทบุรี
 • แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มขอทุนส่งเสริม
 • ข้อมูลทุนการศึกษา

 • มูลนิธิไทย-อเมริกัน (Fulbright)