ทุนส่งเสริมการศึกษา


นายสุทิน ไชยฤกษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ sutin-c@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๙ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๘๕/๒๕๕๙ เรื่อง ลำดับรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมทุนการศึกษา ปี ๒๕๕๙
 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๐๑/๒๕๕๙ ส่งประกาศ เรื่อง ลำดับรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตจันทบุรี
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย กองทุนภูมิพล ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย กองทุนสิรินธร ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉิน ไทยช่วยไทยในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. ๒๕๕๑
 • แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มขอทุนส่งเสริม
 • ข้อมูลทุนการศึกษา

 • มูลนิธิไทย-อเมริกัน (Fulbright)