บุคลากร งานกิจการนิสิต


นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ arawan@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๑๐นายสุทิน ไชยฤกษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ sutin-c@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๙นายจตุพล สุขล้วน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ chatupon@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖