ขอบข่ายงาน งานกิจการนิสิต


๑.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต พร้อมทั้งส่งเสริม สนันสนุนการทำกิจกรรมของนิสิตด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ และด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

๒.ให้บริการและสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือให้นิสิตสามารถศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นสุข และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตในระดับหนึ่งได้

๓.ให้บริการด้านการให้การปรึกษา การหางานทำ ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือให้นิสิตสามารถใช้ชีวิตเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยและในสังคมได้

๔.ดำเนินการด้านวินัยนิสิตตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิต มุ่งรักษาและเสริมสร้างให้นิสิตมีระเบียบวินัย ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างผู้มีระเบียบวินัย

๕.ให้การสนันสนุนด้านเอกสาร การติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารแก่นิสิต เพื่อติดต่อในส่วนงานและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย