จัดหางาน


นายสุทิน ไชยฤกษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ sutin-c@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๙ข้อมูลการให้บริการ

งานกิจการนิสิต ได้จัดให้มีบริการจัดหางานขึ้น เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะฝึกหา ประสบการณ์ และรายได้พิเศษในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ และนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาบริการที่จัดให้นิสิต ได้แก่
๑.บริการจัดหางานให้แก่นิสิต/บัณฑิต
๒.บริการแจ้งข่าวการรับสมัครงานแก่นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า
๓.บริการป้ายประกาศข่าวการรับสมัครงาน ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ตลอดจนข่าวงานทางหน้าหนังสือพิมพ์ จากกรมแรงงาน และแหล่งงานต่างๆเว็บไซต์จัดหางานที่น่าสนใจ

บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด >>>>เข้าสู่เว็บไซต์