ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ


นางสาวยุภารัตน์ เสกประเสริฐ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ yuparaty@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๗ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2254/2561 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิต ทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ 2) ปีการศึกษา 2561

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๘๙/๒๕๖๑ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๖๔/๒๕๖๑ เรื่อง การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนเป็นภาคแรกและนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้น ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นภาคแรก

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิต
  ทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิต
  ทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๓๓/๒๕๕๘ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 • ประกาศงานกิจการนิสิต เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (นิสิตวิทยาเขตจันทบุรี)

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นิสิตทุกระดับการศึกษาเริ่มภาคต้น ดำเนินการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล จากการเกิดอุบัติเหตุของปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • ขั้นตอนการให้บริการ

 • ขั้นตอนการให้บริการ

 • ผังแจ้งกรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2561
 • แบบฟอร์ม

 • แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (บริษัท ไทยประกันภัย)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหนทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ (บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด)