ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ


นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ arawan@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๐

ดูแลสุขภาพนิสิต (ค่าตอบแทนพยาบาล/ยาประจำห้องพยาบาล)นายสุทิน ไชยฤกษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ sutin-c@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๙

ดูแลประกันอุบัติเหตุระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ

  • ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  • การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและขั้นตอนการให้บริการ

  • การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของนิสิตคืน/วงเงินประกันอุบัติเหตุที่บริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความคุ้มครอง ปรับปรุง ๑๙ ก.ค. ๖๒

  • ขั้นตอนการให้บริการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตคืน
  • ผังแจ้งกรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุง ๑๙ ก.ค. ๖๒
  • แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ( สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) )
  • ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ( สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) )