ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ


งานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๙-๑๑ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิต
  ทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิต
  ทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๓๓/๒๕๕๘ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 • ประกาศงานกิจการนิสิต เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (นิสิตวิทยาเขตจันทบุรี)

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นิสิตทุกระดับการศึกษาเริ่มภาคต้น ดำเนินการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล จากการเกิดอุบัติเหตุของปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • ขั้นตอน

 • ผังการแจ้งอุบัติเหตุ-เจ็บป่วย นิสิต
 • แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหนทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ (เทเวศ)