ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ


ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ

  • ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  • ขั้นตอนการให้บริการ

  • การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของนิสิตคืน/วงเงินประกันอุบัติเหตุที่บริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความคุ้มครอง

  • การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตคืน

  • ผังแจ้งกรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  • แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

  • แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ( สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) )
  • ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ( สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) )