หอพักนิสิต


ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๓๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และกำหนดการเปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๖๘/๒๕๖๑ การจองหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๖๗/๒๕๖๑ เรื่องการรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๘๓/๒๕๕๙ เรื่องค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๘๒/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หอพักนิสิต ๑ - ๓

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง การจองหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และกำหนดการเปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง การรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กำหนดการเปิด – ปิด หอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และกำหนดการเปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจองหอพักนิสิต ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หอพักนิสิต ๑ - ๓

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๐๙/๒๕๕๘ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๘

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่ ๐๓ /๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่ ๐๔ /๒๕๕๘ เรื่อง การจองหอพักนิสิต ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕ /๒๕๕๘ เรื่อง การรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่ ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หอพักนิสิต ๑-๓

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๓

 • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒