หอพักนิสิต


ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๓๕/๒๕๖๒ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและ ค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๒

  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๒๗๑/๒๕๖๑ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและ ค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๑

  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๑๔๙/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับหอพัก ๑-๓

  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๓๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และกำหนดการเปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๘๓/๒๕๕๙ เรื่องค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙

  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๐๙/๒๕๕๘ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๘

  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๓

  • ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒