หอพักนิสิต


นางสาวยุภารัตน์ เสกประเสริฐ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ yuparaty@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๗

เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ๑



นายจตุพล สุขล้วน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ chatupon@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖

เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ๒



นางสาวอรวรรณ ขุนจิต

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ arawan@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๐

เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ๓