หอพักนิสิต


แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ • ใบสมัครพักอาศัยในหอพัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 • ใบประวัตินิสิต

 • ข้อตกลงการพักอาศัยมหาวิทยาลัยบุรพา

 • แบบแจ้งความประสงค์ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิต ที่จัดภายนอกมหาวิทยาลัย

 • ใบสมัครจองหอพักนิสิต ภาคต้น

 • ใบสมัครจองหอพักนิสิต ภาคปลาย

 • ใบสมัครจองหอนิสิต ภาคฤดูร้อน

 • ใบสมัครจองหอนิสิตรายเดือน

 • แบบฟอร์มขอย้ายห้องพัก

 • ใบขอผ่อนผันค่าหอพัก

 • ใบแจ้งซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์ในหอพักนิสิต

 • หนังสือยินยอมการโอนเงินค่าประกันของเสียหาย

 • แบบขอยกเลิกการพักอาศัยในหอพัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 • แบบฟอร์มการตรวจเครื่องใช้ประจำหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 • แบบขออนุญาตเข้าหอพักเกินเวลาที่กำหนด