กิจกรรมนิสิต


นายสุทิน ไชยฤกษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ sutin-c@buu.ac.th

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๙วัตถุประสงค์

ในการดำเนินกิจกรรมนิสิต มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านประสบการณ์ วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต

๒. ส่งเสริมให้นิสิตรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย โดยฝึกและปลูกฝังนิสิตให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น

๓. ฝึกการเป็นผู้นำทางสังคม เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทุกด้าน เพื่อความเจริญและความมั่นคงของประเทศ

๔. ส่งเสริมความสามัคคี บุคลิกภาพ พลานามัย ความมีน้ำใจนักกีฬาและสวัสดิการส่วนรวมของนิสิต

๕. เชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจระหว่างนิสิตของมหาวิทยาลัย และต่อสถาบันอื่น

๖. ส่งเสริม ปลูกฝัง และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ

๗. ส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

๘. ผดุงและดำเนินการเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย