วันอังคาร ที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2557
กิจกรรม 5 ด้าน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
          เป็นโครงการกิจกรรมนอกหลักสูตรด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนาหรืออนุรักษ์โดยอาจมี ลักษณะผสมผสานในหลายสาขาวิชาชีพและหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลายสถาบันเน้นการให้ บริการทางวิชาการ ไม่เน้นการก่อสร้างถาวรวัตถุ (ถ้ามีการก่อสร้างถาวรวัตถุจะต้องปลูกสร้างในที่สาธารณ ประโยชน์ของชมชุน)และไม่อนุญาตให้ก่อสร้างถาวรวัตถุในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของมหาวิทยาลัย / สถาบันกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สังคมชนบทและกลุ่มด้อยโอกาส พื้นที่ปฏิบัติงานเน้นพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ให้นิสิต นักศึกษานำความรู้ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ออกไปเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคมด้านการเกษตร และด้านอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิสิตนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและออกสำรวจ ค่ายชุมชนด้วยตนเอง โดยประสานความร่วมมือกับนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ในสถาบัน หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
        เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงคุณค่าของความเป็นไทย กำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ควรเป็นกิจกรรมร่วมหลาย สาขาด้านศิลปวัฒนธรรม หรือหลายสถาบัน พื้นที่ปฏิบัติงานเน้นพื้นที่ ใกล้เคียงกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา จะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยประสานความร่วมมือกับ นิสิตนักศึกษา และอาจารย์ในสถาบัน หน่วยงาน ราชการที่รับผิดชอบ ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานภาคเอกชน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ
         เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมในด้าน การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ คุณธรรม จิริยธรรม หรือการพัฒนาจิตใจของนิสิตนักศึกษาโดยใช้กลวิธี เทคนิค และวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย อภิปราย กระบวนการ กลุ่มสัมพันธ์ การสร้างสถานการณ์ จำลอง การศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ เช่น ฟังธรรม อยู่ธุดงค์ ฯลฯ พื้นที่ปฏิบัติงานเน้นพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้ง มหาวิทยาลัย/ สถาบัน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
        ทบวงมหาวิทยาลัย ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในด้านกีฬานันทนาการ โดยสนับสนุน ด้านวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทั่วไปได้ใช้เล่นกีฬานันทนาการ การเรียนรู้ทักษะในการเล่นกีฬาตามความสนใจ และสมัครใจ ในเวลาว่าง เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
        กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ของวิชาเอก ต่าง ๆ ของทุกคณะ เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ นอกห้องเรียน มากขึ้น กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมให้ นิสิตรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม ๆ ตามความสนใจ และ ความถนัดในรูปของชมรม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐