วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ/ประกาศ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บุคลากรหน่วยการเงิน
 
คุณขนิษฐา พุกสีดา

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ภายใน 1214

 

 
   
 

 


คุณพวงพร มณีเกตุ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ภายใน 1210

 
   
 

 


คุณสุรีย์รัตน์ สุขเจริญ

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เบอร์ภายใน 1213