งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต

   หน่วยพัสดุ
   
 

การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
      ตัวอย่างที่ ๑ วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (๑ รายการ)
      ตัวอย่างที่ ๑ วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หลายรายการ)
      ตัวอย่าง ใบรายละเอียดประกอบการซื้อจ้าง (ใบ พ.๒)
      ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

 

การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเจาะจง มีราคาตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐ บาท
      ตัวอย่างที่ ๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีราคาตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
      ตัวอย่าง ใบรายละเอียดประกอบการซื้อจ้าง (ใบ พ.๒)
      ตัวอย่างใบส่งของ
      ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

 

การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

      ตัวอย่างที่ ๓ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดหาพัสดุซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
      ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๙
ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

      ตัวอย่าง บันทึกหนังสือด่่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๙
      แนบแบบฟอร์มบันทึกหนังสือด่่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๙

 

การจัดซื้อจัด/จ้างพัสดุ “ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
      ตัวอย่างบันทึกข้อความจำเป็นเร่งด่วน

   
   หน่วยการเงิน
   
 

การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และฝึกอบรม

การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ

การการจัดโครงการบริการวิชาการ (แบบจัดหารายได้)

การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนานิสิต

การขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

การขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด

การขออนุมัติเบิกค่ารับรอง

การขออนุมัติยืมเงินมหาวิทยาลัย