วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ/ประกาศ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต

 

   หน่วยพัสดุ
   
 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง(กรณีไม่เกิน 100,000 บาท )

   
   หน่วยการเงิน
   
 

ขั้นตอนการให้บริการ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการให้บริการ การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการให้บริการ การขอยืมเงินทดรองจ่าย

ขั้นตอนการดำเนินการเบิก-จ่ายจากเงินทดรองจ่าย

 
  หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11/03/2559

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2559