วันศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2561  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ/ประกาศ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต

 

   หน่วยพัสดุ
   
 

ขออนุมัติการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา กรณีวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ขออนุมัติการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา กรณีวงเงินเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

   
   หน่วยการเงิน
   
 

ขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่าย
ขั้นตอนการให้บริการ การขอเบิกเงินอุดหนุนทุนการวิจัย
ขั้นตอนการให้บริการ การขอเบิกเงินโครงการบริการวิชาการ

 
  หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11/03/2559

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2559