วันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต   หน่วยพัสดุ
   
 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ ว ๑๑๙

 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีจำเป็นและเร่งด่วน

 

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐ บาท

 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง(กรณีไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท )

   
   หน่วยการเงิน
   
 

ขั้นตอนการขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ

ขั้นตอนการขอเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

ขั้นตอนการขออนุมัติในหลักการค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

ขั้นตอนการขออนุมัติในหลักการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ

ขั้นตอนการขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทุนการวิจัย

ขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่าย

 
  หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๕๙