งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต

   ระเบียบ
 


หน่วยพัสดุ

หน่วยการเงิน

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน