วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต


   ขอบข่ายภาระงาน หน่วยพัสดุ
 


1. การจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารและคณะ  ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
       2 .จัดทำเอกสารการจัดซื้อ-จ้าง บันทึกข้อมูลตามขั้นตอนระบบบัญชี 3 มิติ
       3. จัดทำลงทะเบียนบัญชีวัสดุตัดจ่ายและลงทะเบียนครุภัณฑ์ของกองบริหารและคณะ
       4 . จัดทำทะเบียนคุมบัญชีวัสดุใบเบิกวัสดุและลงทะเบียนตัดวัสดุที่เบิกในคลังของกองบริหาร
       5. จัดทำแฟ้มเก็บต้นสัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง ใบเบิกวัสดุ , ครุภัณฑ์ ของกองบริหารและคณะ
       6. จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาของกองบริหารและคณะ
       7. จัดทำหนังสือรับรองผลงานให้บริษัทคู่สัญญา
       8. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาในกรณีครบกำหนดและตรวจสอบความเสียหายของครุภัณฑ์ก่อนคืน หลักประกันสัญญา
       9. จัดทำเรื่องค่าเช่าพื้นที่จัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุจากอสังหาริมทรัพย์ของกองบริหาร
      10. จัดทำเรื่องอนุมัติโอนหมวดเงิน ของกองบริหารและคณะ
      11. จัดทำเรื่องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมของกองบริหารและคณะ
      12. จัดทำเรื่องการเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ทุกครั้งที่มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
      13. จัดทำทะเบียนคุมการส่งประกาศ ประกวดราคา ตามระเบียบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
      14. จัดทำรายงานแผนจัดซื้อ,จัดจ้างของกองบริหารและคณะ เงินรายได้อุดหนุนจากรัฐบาล , เงินรายได้ และรายงานผลการจัดซื้อ ,จัดจ้างทุกไตรมาส
      15. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ,ครุภัณฑ์ประจำปี
      16. จัดทำรายงานการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี
      17. จัดทำจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามระเบียบพัสดุ
      18. จัดทำรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน แบ ค.011 และครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา มาตราฐานแบ ค.911
      19. จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือของเงินรายได้และเงินรายได้อุดหนุนจากรัฐบาล ภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป