วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต

ขอบข่ายภาระงาน หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

1. เป็นหน่วยงานในการประสานงานจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี
2. ดำเนินการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตจันทบุรี
3. ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนติดตามการบริหารอัตรากำลังของวิทยาเขตจันทบุรี
4. รวบรวม วิเคราะห์และบริหารข้อมูลต่าง ๆ ของวิทยาเขตจันทบุรีเพื่อประโยชน์ในการบริหาร และการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย อัตรากำลัง ข้อมูลนิสิต ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางด้านการเงิน ข้อมูลงบประมาณของมหาวิทยาลัย และข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
5. ดำเนินงานด้านธุรการ