วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต

   ขอบข่ายภาระงาน หน่วยการเงิน
 


  1. รับ-จ่ายเงิน งบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
       2. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน
       3. ติดตามใบเสร็จรับเงิน
       4. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
       5. จัดทำทะเบียนเงินทดรองราชการ
       6. เก็บรักษาเงินสด หลักทรัพย์ต่างๆ
       7. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท
       8. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท
       9. บันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายเงินในระบบบัญชี 3 มิติ
       10. ควบคุมการหมุนเวียนของเงินทดรองราชการให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ
       11. ควบคุมงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ
       12. การรายงานฐานะการเงิน และรายงานรายจ่ายจริง
       13. จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
       14. จัดทำรายงานค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์)
       15. การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ
       16. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงินงบประมาณ