วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต

 


   แบบฟอร์มหน่วยพัสดุ
 
   สำหรับบุคลากรภายใน

ใบเสนอซื้อจ้าง

แบบฟอร์มการกำหนดคุณลักษณะตามข้อ ๒๑

แบบฟอร์มการกำหนดคุณลักษณะตามข้อ ๒๑(แบบตาราง)

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ใบรายละเอียดประกอบการซื้อจ้าง (ใบพ.๒)

แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ ว.๑๑๙

แนบแบบฟอร์มบันทึกหนังสือด่่วนที่สุด ที่กค(กวจ)๐๔๐๕.๒ว.๑๑๙

ขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

รายงานการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องเมื่อต้องคืนครุภัณฑ์

ใบสำคัญรับเงิน


   สำหรับบุคคลภายนอก

แบบบุคลากร บุคคลภายนอก หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก (เพื่อการรับเงิน)

แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายระบบบัญชีสามมิติ

แบบเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขายระบบบัญชีสามมิติ