วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ/ประกาศ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต

   แบบฟอร์มหน่วยพัสดุ
 


แบบเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขายระบบบัญชีสามมิติ

ใบเสนอซื้อจ้าง

แบบฟอร์มการกำหนดคุณลักษณะตามข้อ 21

แบบฟอร์มการกำหนดคุณลักษณะตามข้อ 21 (แบบตาราง)

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ใบรายละเอียดประกอบการซื้อจ้าง

แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายระบบบัญชีสามมิติ

แบบบุคลากร บุคคลภายนอก หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก (เพื่อการรับเงิน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ใบสำคัญรับเงิน

รายงานการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องเมื่อต้องคืนครุภัณฑ์

   
   ขั้นตอนหน่วยพัสดุ
 


ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง(กรณีไม่เกิน 100,000 บาท )