วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ/ประกาศ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต
   ประชาสัมพันธ์หน่วยการเงิน
 


เอกสารการจ่ายเงิน กองคลังและทรัพย์สิน
    ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแบบหลักฐานการจ่ายเงิน  
    ดาวน์โหลดเอกสารจ่ายเงิน กองคลังและทรัพย์สิน

 
   
   แบบฟอร์มหน่วยการเงิน
 


หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน OT- ภาคพิเศษ
    บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
    หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ-ค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ

หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต
    บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนกรรมการออกและตรวจข้อสอบ
    หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา
    หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา
    หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการออกและตรวจข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา
    หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
    หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา

หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนิสิต
    บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนิสิต
    หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนิสิต

หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำ
    บันทึกข้อความขออนุมัติ และขอเบิกค่าสอนเกินภาระงาน
    ใบสำคัญรับเงิน
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอน-สอบ
    บันทึกเบิกค่าสอน
     หลักฐานการจ่ายค่าสอน, บัญชีลงนามค่าสอน
    ใบรับรอง
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนดำเนินการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนดำเนินการสอบ BUU TEST

หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
    หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงการแข่งขันกีฬาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก
    หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงการแข่งขันกีฬาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก
หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หลักฐานการจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง
    ใบรับรองการจ่ายเงิน

หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    ใบรับรองการจ่ายเงินใช้สำหรับการเดินทาง
    คำอธิบาย แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน
    หลักฐานการเบิกค่าเดินทาง(ส่วนที่2) กรณีเดินทางมากกว่า 1 ราย
    หลักฐานการขออนุมัติ และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

 
   
   ข้อมูล/ระเบียบ
 


รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี / โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    คณะอัญมณี
    คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    สำนักพัฒนานวัตกรรม

ขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่าย
ขั้นตอนการให้บริการ การขอเบิกเงินอุดหนุนทุนการวิจัย
ขั้นตอนการให้บริการ การขอเบิกเงินโครงการบริการวิชาการ