วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต


   ประชาสัมพันธ์หน่วยการเงิน
 


เอกสารการจ่ายเงิน กองคลังและทรัพย์สิน
    ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแบบหลักฐานการจ่ายเงิน  
    ดาวน์โหลดเอกสารจ่ายเงิน กองคลังและทรัพย์สิน
    ช่องทางการส่งเอกสารถึงหน่วยการเงิน

 
   
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ
 


การเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
    รายละเอียดประกอบการเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย
    ขั้นตอนการใช้งานระบบ e-research 

โครงการบริการวิชาการ (แบบจัดหารายได้)
    รายละเอียดประกอบการขออนุมัติและเบิกเงินโครงการบริการวิชาการ
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขออนุมัติและเบิกเงินโครงการบริการวิชาการ
              ขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการ
              แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
              แแบบเสนอโครงการบริการวิชาการ
              รายงานผลโครงการบริการวิชาการ

ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
    รายละเอียดประกอบการเบิก ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
              บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
              หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิตช่วยงาน
              บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงานค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
              บันทึกขออนุมัติในหลักการเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
    รายละเอียดประกอบการเบิก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
              บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
              หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
              บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
              บันทึกขออนุมัติในหลักการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ

ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด
    รายละเอียดประกอบการเบิก ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด
              บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด
              ใบสำคัญรับเงิน (พนักงานขับรถ)

ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    รายละเอียดประกอบการเบิก ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
              บันทึกขอเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
              หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
              บันทึกขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม
    รายละเอียดประกอบการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม
     แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม
              ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม
              หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม
              ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีไม่อาจเรียกเก็บใบเสร็จจากผู้รับเงินได้)
              ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินในต่างประเทศ)
              ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม

ค่าเลี้ยงรับรอง
    รายละเอียดประกอบการเบิก ค่าเลี้ยงรับรอง
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง
              บันทึกขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง
              ใบรับรองการจ่ายเงิน (ค่าเลี้ยงรับรอง)
              บันทึกขออนุมัติค่าเลี้ยงรับรอง

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
    รายละเอียดประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
              ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
              แบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากร
              ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนานิสิต
    รายละเอียดประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนานิสิต
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนานิสิต
              ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนานิสิต
              แบบเสนอโครงการพัฒนานิสิต
              ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานิสิต

แนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย
    แนวปฏิบัติและเอกสารประกอบการยืมเงินมหาวิทยาลัย
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการยืมเงินมหาวิทยาลัย
              บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
              สัญญายืมเงิน
    แนวปฏิบัติในการส่งใช้สัญญายืมเงิน (วิทยาเขตจันทบุรี)