วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ/ประกาศ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต

   ประชาสัมพันธ์หน่วยการเงิน
 


เอกสารการจ่ายเงิน กองคลังและทรัพย์สิน
    ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแบบหลักฐานการจ่ายเงิน  
    ดาวน์โหลดเอกสารจ่ายเงิน กองคลังและทรัพย์สิน

 
   
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ
 


ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
    อัตราและเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
              บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
              หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิตช่วยงาน
              บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงานค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
              บันทึกขออนุมัติในหลักการเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
    อัตราและเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
              บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
              หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
              บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ
              บันทึกขออนุมัติในหลักการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ

ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด
    อัตราและเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด
              บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด
              ใบสำคัญรับเงิน (พนักงานขับรถ)

ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    อัตราและเอกสารประกอบการเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
              บันทึกขอเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
              หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
              บันทึกขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม
    อัตราและเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม
     แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม
              ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม
              หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม
              ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีไม่อาจเรียกเก็บใบเสร็จจากผู้รับเงินได้)
              ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินในต่างประเทศ)
              ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม

ค่าเลี้ยงรับรอง
    อัตราและเอกสารประกอบการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง
              บันทึกขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง
              ใบรับรองการจ่ายเงิน (ค่าเลี้ยงรับรอง)
              บันทึกขออนุมัติค่าเลี้ยงรับรอง

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
    อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
              ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
              แบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากร
              ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนานิสิต
    อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนานิสิต
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนานิสิต
              ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนานิสิต
              แบบเสนอโครงการพัฒนานิสิต
              ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานิสิต

แนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย
    แนวปฏิบัติและเอกสารประกอบการยืมเงินมหาวิทยาลัย
    แบบฟอร์มเอกสารประกอบการยืมเงินมหาวิทยาลัย
              บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
              สัญญายืมเงิน
    แนวปฏิบัติในการส่งใช้สัญญายืมเงิน (วิทยาเขตจันทบุรี)