เมนูหลัก
หน้าแรก
โครงสร้างงาน
ขอบข่ายงาน
บุคลากร
ระเบียบข้อบังคับ/ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
 


ขอบข่ายงาน
งานสวัสดิการ
๑. การออกหนังสือรับรองของบุคลากร
๒. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
๓. ดำเนินการเรื่องที่พักอาศัยของบุคลากร
๔. ดำเนินการทำเรื่องเบิกเงินสวัสดิการกรณีต่าง ๆ ให้กับบุคลากร
๕. การประกันสังคม

งานสรรหาบุคลากร
๑. การรับสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
๒. การจัดทำหนังสือเสนอแต่งตั้งผู้บริหาร
๓. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
๔. การตัดโอนตำแหน่ง
๕. การโอน – ย้ายบุคลากร
๖. การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
๗. การทำเรื่องปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิบุคลากร

งานกำหนดตำแหน่ง
๑. การประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
๒. การประเมินประสิทธิภาพการสอน
๓. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๔. การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
๕. การเลื่อนระดับข้าราชการกรณีเงินเดือนถึงขั้นต่ำของอันดับถัดไป
๖. การเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากร

งานบัญชีถือจ่าย
๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
๒. การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้าง
๓. การจัดทำบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างประจำปี

งานประวัติบุคลากร
๑. การรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก นักเรียนทุนเข้าปฏิบัติงาน
๒. รับหนังสือส่งตัวผู้สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก นักเรียนทุน ถึงหน่วยงานต้นสังกัด
๓. การตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ได้รับการบรรจุใหม่
๔. การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
๕. การประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
๖. การจัดทำคำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
๗. การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในประวัติข้าราชการ (ก.ม.1)
๘. การบันทึกการเปลี่ยนแปลงในบัญชีควบคุมพนักงานมหาวิทยาลัย
๙. รับ-ส่งเรื่องขอลาอุปสมบท
๑๐. การจัดทำคำสั่งลาออกจากราชการ

งานตรวจสอบ
๑. การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร
๒. การขอเพิ่มวุฒิ
๓. การขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล
๔. การจัดทำทะเบียนประวัติ และแฟ้มประวัติบุคคลที่บรรจุใหม่
๕. การจัดส่งทะเบียนประวัติของข้าราชการที่โอนไปสังกัดอื่น
๖. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๗. การขอพระราชทานเพลิงศพ
๘. ดำเนินการเรื่องข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่กรรรม
๙. การตรวจสอบใบลงเวลาการปฏิบัติราชการ
๑๐. ควบคุมและตรวจสอบวันลาของบุคลากร
๑๑. สำรวจข้าราชการ เกษียณอายุ

งานวินัย
๑. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดกรณีข้าราชการหรือลูกจ้างถูกร้องเรียน หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัย หรือกระทำผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือคดีความทั่วไป

งานนิติการ
๕. ดำเนินการจัดทำสัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกษา หรือฝึกอบรมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และสัญญาค้ำประกัน
๖. ดำเนินการจัดทำสัญญาของข้าราชการและบุคคลทั่วไปในการรับทุนรัฐบาล เพื่อศึกษาวิชาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสัญญาค้ำประกัน
๗. ดำเนินการจัดทำสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา และสัญญาค้ำประกัน

งานพัฒนา
๑. การลาศึกษาต่อภายในประเทศ ต่างประเทศ
๒. การลาไปอบรมในประเทศ ต่างประเทศ
๓. การลาไปดูงาน ไปราชการ สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย ต่างประเทศ
๔. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
๕. การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
๖. การส่งรายงานการไปดูงาน ฝึกอบรม ไปราชการ สัมมนา และปฏิบัติงานวิจัย
๗. การตรวจสอบแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนทุนและโครงการกลับปฏิบัติราชการ
๘. การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และการจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
๙. ดำเนินการเรื่องทุน เช่น
   -ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
   -ทุนรัฐบาล (ก.พ.)
   -ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)
   -ทุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและพลังงานแห่งชาติ (สพช.)
   -ทุนโครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพา
   -ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ (Sandwich Program)
   -ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา (เงินรายได้)
   -การจัดทำหนังสืออำนวยความสะดวกหนังสือเดินทางและใบนำวีซ่า

 
งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐
Contact to Web Master : E-Mail : arees@buu.ac.th
Call Center โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘