เมนูหลัก
หน้าแรก
โครงสร้างงาน
ขอบข่ายงาน
บุคลากร
ระเบียบข้อบังคับ/ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
 


 
งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐
Contact to Web Master : E-Mail : arees@buu.ac.th
Call Center โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘