กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
เมนูหลัก
หน้าแรก
บุคลากร
ขอบข่ายงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ
บริการจากเรา
หน่วยสารบรรณ
หน่วยประชุมและพิธีการ
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยประสานงาน ก่อสร้าง
หน่วยบริการห้องพัก
หน่วยบริการจัดเลี้ยง
หน่วยเลขานุการผู้บริหาร
หน่วยสวัสดิภาพนิสิต และบุคลากร
หน่วยจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา
เมนูหลัก
หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้าง
ขอบข่ายงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานสารบรรณและธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานแผนและทรัพย์สิน
งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
งานกิจการนิสิต
งานบริการวิชาการ
 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐

                               arees@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘