กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
เมนูหลัก
หน้าแรก
บุคลากร
ขอบข่ายงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานสารบรรณและธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานแผนและทรัพย์สิน
งานอาคารสถานที่ฯ
งานกิจการนิสิต
งานวิชาการ
 

ขอบข่ายหน้าที่งานสารบรรณและธุรการ
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารของกองบริหารฯ โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการฯ คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะอัญมณี
2. ให้บริการห้องพักสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและ
หน่วยงานภายนอกที่มาขอรับบริการ
4. ให้บริการเครื่องซักผ้า ตู้น้ำมัน และเครื่องล้างรถจักรยานยนต์และรถยนต์ หยอดเหรียญอัตโนมัติ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องประชุม การนัดหมายประชุม เอกสารประกอบ
การประชุม รายงานการประชุม และงานพิธีการต่าง ๆ ของวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยงานต่าง ๆ
ของวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นข้อมูลให้บุคลากร นิสิต และ
บุคคลทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้และรับทราบ
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
8. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐

                               arees@buu.ac.th
โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘