กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
เมนูหลัก
หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้าง
ขอบข่ายงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริการจากเรา
หน่วยสารบรรณ
หน่วยประชุมและพิธีการ
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยประสานงาน ก่อสร้าง
หน่วยบริการห้องพัก
หน่วยบริการจัดเลี้ยง
หน่วยเลขานุการผู้บริหาร
หน่วยสวัสดิภาพนิสิต และบุคลากร
หน่วยจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานสารบรรณและธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานแผนและทรัพย์สิน
งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
งานกิจการนิสิต
งานบริการวิชาการ
 
 

ขอบข่ายหน้าที่งานสารบรรณและธุรการ
  ๑. บริการงานเอกสารภายใน-ภายนอกหน่วยงานของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โครงการจัดตั้งสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะอัญมณี
๒. ผลิตเอกสารและตำรา
๓. คัดแยกพัสดุภัณฑ์และไปรษียภัณฑ์
๔. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์
๕. บริการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ต่าง ๆ ของวิทยาเขตจันทบุรี รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นข้อมูลให้บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้และรับทราบ
๖. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องประชุม การนัดหมายประชุม เอกสารการประชุม รายงานการ ประชุม และงานพิธีการต่าง ๆ ของวิทยาเขตจันทบุรี
๗. ให้บริการห้องพักสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๘. บริการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและหน่วยงาน ภายนอกที่มาขอรับบริการ
๙. เลขานุการผู้บริหาร
๑๐. ให้บริการเครื่องล้างรถจักรยานยนต์และรถยนต์หยอดเหรียญอัตโนมัติ
๑๑. ประสานงานการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี
๑๒. ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว
๑๓. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐

                               arees@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘