กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
เมนูหลัก
หน้าแรก
บุคลากร
โครงสร้าง
ขอบข่ายงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริการจากเรา
หน่วยสารบรรณ
หน่วยประชุมและพิธีการ
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยประสานงาน ก่อสร้าง
หน่วยบริการห้องพัก
หน่วยบริการจัดเลี้ยง
หน่วยเลขานุการผู้บริหาร
หน่วยสวัสดิภาพนิสิต และบุคลากร
หน่วยจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานสารบรรณและธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานแผนและทรัพย์สิน
งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
งานกิจการนิสิต
งานบริการวิชาการ
 
 
แบบฟอร์มขอใช้
 
   ขอใช้ห้องเรียนและอุปกรณ์
   ขั้นตอนการใช้บริการขอใช้ห้องและอุปกรณ์ /  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่และอุปกรณ์
   
   ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
   ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
   
   ขอใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์
    ขั้นตอนการใช้บริการขอใช้ห้องและอุปกรณ์ /  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่และอุปกรณ์
   
   ขอใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์
    ขั้นตอนการใช้บริการขอใช้ห้องและอุปกรณ์ /  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่และอุปกรณ์
   
   แบบฟอร์มแจ้งติดตั้ง/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุ/ครุภัณฑ์
   แบบฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงาน
   แบบฟอร์มจองห้องพักคอนโดและบ้านพักรับรอง
   ขออนุญาตใช้หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
แบบฟอร์มอื่นๆ
 
   แบบฟอร์มสัญญาทุนวิจัย
   แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
   จองห้องพักมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
   บัญชีลงเวลาทำงาน+ใบรายงานผลการปฏิบัติงานล่วงเวลา
หนังสือราชการ
 
   ตราหน่วยงานภาษาไทย
   ตราหน่วยงานภาษาอังกฤษ
   แบบคำสั่ง
   แบบหนังสือภายนอก
   แบบหนังสือภายใน
   แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา
   แบบฟอร์มระเบียบ
   แบบเสนอเรื่องจัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
   ขั้นตอนการจัดทำและเสนอเอกสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐

                               arees@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘