ขอบข่ายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

  -จัดเตรียมดูแลงานระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  -จัดเตรียมและซ่อมบำรุงรักษาสภาพอาคาร ช่วยสนับสนุนงานดูแลรักษาอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่เป็นเครื่องมือกลของแต่ละภาควิชา และงานระบบแสง เสียง
  -ช่วยสนับสนุนงานดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียน การสอนที่เป็นเครื่องมือกลของแต่ละภาควิชา และงานระบบเครื่องเสียงใน งานพิธีการต่างๆ
  -จัดเตรียมเครื่องมือไว้ใช้ในงานซ่อมบำรุงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานระบบของอาคารต่างๆ ในวิทยาเขต และทำประวัติรายละเอียดการใช้งานและการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ แต่ละชนิดเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบ
  -จัดเตรียมและซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และเครื่องใช้ในสำนักงาน ที่เป็นระบบไฟฟ้ากำลัง และเครื่องมือสื่อสารกระจายเสียงต่างๆ
  -ตรวจเช็คและทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงกับระบบสัญญาณเตือนภัย
  -ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไป หรือตามใบแจ้งซ่อม
  -ตรวจเช็คการทำงานของตู้สวิทช์บอร์ด เมื่อครบ ๑ เดือน
  -ตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อครบ ๑ เดือน
  -ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำประปา และเครื่องเป่าอากาศ
  -ตรวจสอบและซ่อมบำรุงหอพักนิสิต บุคลากร และอาคารเรียน ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
  -ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และดูแลความเรียบร้อยของระบบลิฟท์
  -ตรวจเช็คจดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า และน้ำประปา เมื่อครบ ๑ เดือน
  -งานปรับปรุงภูมิทัศน์
  -งานยานพาหนะ


    ติดต่อเรา :
     งานอาคาสถานที่และยานพาหนะ
      กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
      มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
      เลขที่ ๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
      โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐-๑,
๐๓๙-๓๑๐๑๒๘

arees@go.buu.ac.th