คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยบุรพา ที่ ๑๕๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

    ติดต่อเรา :
     งานอาคาสถานที่และยานพาหนะ
      กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
      มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
      เลขที่ ๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
      โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐-๑,
๐๓๙-๓๑๐๑๒๘

arees@go.buu.ac.th