บุคลากร

 

นายนิมิต โหมดศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.๑๔๑๑

 

นายอรรถพล สุทธิพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.๑๔๑๐

 

นายวันมงคล ขุนจิต
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
โทร.๑๗๒๔

 

นายศราวุธ หงษ์ทอง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
โทร.๑๔๑๐

 

นายอนุศร ล้วนเกษม
คนงาน
โทร.๑๔๑๐

 

นายปัญญา ธาระนารถ
คนงาน
โทร.๑๔๑๐

 

นายตรอง เชยวงค์
นักการภารโรง
โทร.๑๔๑๐

 

นายโพธิ์ เปรมชนม์
นักการภารโรง
โทร.๑๔๑๐

 

นายทองอินทร์ พระโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร.๑๙๑

 

นายนิพพิชณน์ ทีศรี
พนักงานขับรถยนต์
โทร.๑๙๑

 

นายธนาชัย สดชุ่ม
พนักงานขับรถยนต์
โทร.๑๙๑

 

นายวุฒิพงศ์ บาศรี
พนักงานขับรถยนต์
โทร.๑๙๑    ติดต่อเรา :
     งานอาคาสถานที่และยานพาหนะ
      กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
      มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
      เลขที่ ๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
      โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐-๑,
๐๓๙-๓๑๐๑๒๘

arees@go.buu.ac.th