ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำขอบัตรยานพาหนะผ่านเข้า–ออก มหาวิทยาลัยบูรพา

  ขั้นตอนการให้บริการ

การซ่อมบำรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งซ่อนออนไลน์


การดำเนินการขอใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า


การดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารเรียนรวม แจ้งซ่อนออนไลน์


การดำเนินการตามคำขออนุมัติใช้ศูนย์กีฬา


การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ระบบสาธารณูประโภคและยานพาหนะ


การรซ่อมบำรุงอาคาร 100 ปี ฯ แจ้งซ่อนออนไลน์


การให้บริการ-การแจ้งซ่อมบำรุงอาคาร

  ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินการคิดและจดบันทึกค่าไฟฟ้าและน้ำประปา


ขั้นตอนการเติมสารเคมีปรับสภาพน้ำ


ขั้นตอนการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ
    ติดต่อเรา :
     งานอาคาสถานที่และยานพาหนะ
      กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
      มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
      เลขที่ ๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
      โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐-๑,
๐๓๙-๓๑๐๑๒๘

arees@go.buu.ac.th