งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามเทนนิส

 
 


  งานปรับปรุงภูมิทัศน์สระว่ายน้ำ

 
 
 


    ติดต่อเรา :
     งานอาคาสถานที่และยานพาหนะ
      กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
      มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
      เลขที่ ๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
      โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐-๑,
๐๓๙-๓๑๐๑๒๘

arees@buu.ac.th