LOGO

คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

          สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล แบ่งกลุ่มดังนี้
- กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณคุณภาพแหล่งน้ำ ดิน ทรัพยากรชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในทะเลที่สาคัญ เช่น
แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน การกัดเซาะชายฝั่งและการปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล
- กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล เน้นศึกษาการจัดการและการผลิตพืชและสัตว์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในทะเลโดยใช้เทคโนโลยี

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพตามหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ ในตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการ ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล การจัดการประมง การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเทคโนโลยีชีวภาพรวมทั้งอาชีพ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ
ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล