LOGO

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

          คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

          สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล แบ่งกลุ่มดังนี้
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง ปริมาณคุณภาพแหล่งน้ำ ดิน ทรัพยากรชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในทะเลที่สำคัญ เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน การกัดเซาะชายฝั่งและการปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล
- กลุ่มกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล เน้นศึกษาการจัดการและการผลิตพืชและสัตว์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในทะเลโดยใช้เทคโนโลยี

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นักวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการปรับปรุงพันธุ์น้ำ นักประเมินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล