LOGO

คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

          สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี

          สาขาวิชานี้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเน้นความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบ 2D และ 3D๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

         สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกแผนการเรียน และต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี

         สาขาวิชานี้ศึกษาด้านธุรกิจ และการตลาด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ อัญมณีศาสตร์ การออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น และการใช้ภาษาต่างประเทศ


๓. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

          สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกแผนการเรียน ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี และต้องสอบวิชาความถนัดทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

          สาขาวิชานี้ศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยเน้นทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตเครื่องประดับ อัญมณีศาสตร์เบื้องต้น และการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

แนวทางในการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในตำแหน่ง
นักอัญมณีศาสตร์ นักออกแบบเครื่องประดับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายตรวจวิเคราะห์อัญมณี ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายการตลาด และประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี