โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
18 มีนาคม 2565 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
17 มีนาคม 2565 การศึกษา

รายชื่อผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี พร้อมจัดสนามสอบพิเศษ
9 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี พร้อมจัดสนามสอบพิเศษ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมจัดสนามสอบพิเศษ 2565

ขอเรียนเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสำคัญในการเขียนคำขอฯ
4 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเรียนเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสำคัญในการเขียนคำขอฯ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ๒.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “หลักสำคัญในการเขียนคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

กำหนดการขอกู้ยืมเงิน ก.ย.ศ. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๔
3 มีนาคม 2565 การศึกษา

กำหนดการขอกู้ยืมเงิน ก.ย.ศ. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๔

กำหนดการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
3 มีนาคม 2565 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
3 มีนาคม 2565 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เปิดอบรมหลักสูตรฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

เปิดอบรมหลักสูตรฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองเบื้องต้นกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ขอเชิญอบรม กฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ
2 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญอบรม กฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ

ข่าวดี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 2
2 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ข่าวดี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 2

ข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 2

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565 ข่าวประกาศ

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น
25 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น

คณะอัญมณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น

หน้า 5 จาก 57