โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สอบปกติ) อ.บ.จ.จันทบุรี
10 มิถุนายน 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สอบปกติ) อ.บ.จ.จันทบุรี

การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สอบปกติ) อ.บ.จ.จันทบุรี

หน้า 1 จาก 57