โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
7 พฤศจิกายน 2565 การศึกษา

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนิสิตสาขาภาษาอักฤษฯ ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย
27 ตุลาคม 2565 การศึกษา

รับสมัครนิสิตสาขาภาษาอักฤษฯ ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

รับสมัครนิสิตสาขาภาษาอักฤษฯ ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

การทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ BUU-CET U
7 ตุลาคม 2565 ประกาศ

การทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ BUU-CET U

การทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ BUU-CET U

หน้า 1 จาก 70