โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

18 กุมภาพันธ์ 2565 416 ครั้ง

เดินหน้าเสริมศักยภาพ ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการเกษตรฯ

          เมื่อวันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้ารับการอบรมเสริมทักษะด้านผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการเกษตรคูโบต้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สำหรับการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจและตระหนักถึงการใช้โดรนทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น 


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun