โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด TCAS’65 รอบ 2
11 กุมภาพันธ์ 2565 697 ครั้ง

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด TCAS’65 รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1332/2565
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)
ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565
------------------------------------
          ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ การรับสมัครนักเรียนสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกัน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยบูรพา คุณสมบัติ รายละเอียดดังประกาศแนบ
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า ยกเว้น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รับเฉพาะวุฒิม.6 และ ปวช.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี รับวุฒิเทียบเท่าที่ศึกษาอยู่ในเขตภาคตะวันออก 12 จังหวัด ต้องมีคะแนนสอบตามที่คณะและสาขาวิชากาหนด)
2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT และ PAT
3. มีความประพฤติเรียบร้อย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
6. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนิสิต 65 หรือได้ทำการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ไปแล้ว ในรอบที่ผ่านมา หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการสละสิทธิ์จะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร และการเตรียมตัวในการสอบ (คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ แสดงว่าไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม) หน้า 20 - 26

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา GAT / PAT หน้า 30 
จำนวนรับ 521 ที่นั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 60 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 60 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 80 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 36 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 80 ที่นั่ง
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
คณะอัญมณี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 35 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง

4. การสมัครคัดเลือก
1. ลงทะเบียนระบบ mytcas ที่เว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 9 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป
2. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 15 ก.พ. – 18 เม.ย. 2565
งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
5.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
หมายเหตุ
- ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
6.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา  หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
6.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 หากพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

8. สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (อาจสอบสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี อีกครั้ง

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
10.1 ผู้มีสิทธิ์ Clearing House เข้าทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
10.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

12. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
12.2 ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

13. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun