โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 2 : Quota
11 กุมภาพันธ์ 2565 1,459 ครั้ง

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 2 : Quota

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี TCAS’65 รอบ 2 : Quota
          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีความพร้อมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน และอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ในอนาคต คณะที่เปิดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะอัญมณี ปีการศึกษา 2565 นี้ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ดังนี้
1. ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565
2. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565
3. การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน (ครั้งที่ 2)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun