โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564
8 กุมภาพันธ์ 2565 430 ครั้ง

ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564

          กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564  โดยแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจการให้บริการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ด้านต่าง ๆ เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้รับไปปรับปรุงบริการของกองบริหาร ประจำปีการศึกษา 2564 เก็บข้อมูลระหว่างวันนี้-7 มีนาคม 2565 ดังนี้
1. แบบประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  ปีการศึกษา 2564
2. แบบประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  ปีการศึกษา 2564    
กองบริการวิทยาเขตจันทบุรี ขอขอบคุณทุกท่าน


ผู้ส่งข่าวประกาศ : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร. 039-310000 ต่อ 1109

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun