โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการผู้จบ ปวส.ฯ TACS'65 รอบ 1
4 กุมภาพันธ์ 2565 162 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการผู้จบ ปวส.ฯ TACS'65 รอบ 1

          งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การคัดเลือกบุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)  ในวันที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ประกาศเร็วขึ้น วันนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 
หรือ http://e-admission.buu.ac.th 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun