โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แสดงความยินดี คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรฯ
4 กุมภาพันธ์ 2565 172 ครั้ง

แสดงความยินดี คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรฯ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ขอแสดงความยินดี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
 

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้
ด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ (คณะกรรมการ สปท.) ในคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหาริวทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปาริฉัตร ฉิมพลี โทร. ๑๑๑๔

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun