โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1
3 กุมภาพันธ์ 2565 375 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1

           งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ 
http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com
12.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ 
หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2565 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com
โครงการที่เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
2. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
3. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)
5. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
6. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”
7. โครงการเพชรตะวันออก
8. โครงการการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ

9. โครงการการคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศวันที่ 11 ก.พ.2565 เวลา 16.00 น.
10. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.)
 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun