โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลหอพักนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
4 กุมภาพันธ์ 2562 150 ครั้ง

ข้อมูลหอพักนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          คำชี้แจงของงานกิจการนิสิตนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลของงานกิจการนิสิตแก่นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.๑๗๒๐

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun