โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ
20 มกราคม 2565 168 ครั้ง

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ

          ด้วยงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร SpringerLink เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สามารถใช้บริการได้ที่ SpringerLink

คู่มือการใช้งาน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ  4009-11

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun