โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 มกราคม 2565 172 ครั้ง

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาวิทยาเขตจันทบุรี ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ  “การบริหารงานเอกสารในยุคดิจิตอล” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
รับจำนวน 30 คน ค่าลงทะเบียน 500 บาท
ติดต่อได้ที่ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร. 081-6537813

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun