โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

7 มกราคม 2565 715 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

          รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำทีมผู้บริหารต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย

          เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำทีม คณะผู้บริหารในวิทยาเขตจันทบุรี ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้างานกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ต้อนรับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และรับฟังนโยบาย แนวทาง ทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรีในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙ 


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun