โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิจิตรา ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง
5 มกราคม 2565 482 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิจิตรา ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.วิจิตรา โหราเรือง

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

ที่ได้รับรางวัลในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
"นักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง (อายุการปฏิบัติงาน 13-20 ปี)"
ในบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และอยู่ใน Q1 สูงสุด
และเป็น First/Corresponding Author ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ขอบคุณข้อมูล : ผศ.ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน
ภาพโดย : คุณสิรวิชญ์ มุสิกพงศ์

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun