โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์
5 มกราคม 2565 463 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
 

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะอัญมณี
 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564


ติดตามเราได้ที่
Website: http://www.chanthaburi.buu.ac.th
Facebook: BURAPHACHANTHABURI
Tiktok: buuchancampus
IG : buuchancampus
#BUUCHAN #มหาวิทยาลัยใกล้ทะเล #มหาวิทยาลัยจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปาริฉัตร ฉิมพลี โทร. 1114
ภาพโดย : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun